Splošni akti VDC Nova Gorica so statut, pravilniki ter drugi splošni akti, s katerimi se urejajo organizacijska, delovna pravna in druga razmerja v VDC Nova Gorica, pomembna za njegovo delo in poslovanje.

S splošnimi akti se ureja predvsem naslednja vprašanja:

  • hišnega reda,
  • organizacije dela in sistemizacije delovnih mest VDC Nova Gorica,
  • dela sveta VDC Nova Gorica,
  • delitev sredstev za plače in druge prejemke delavcev,
  • popis stvarnega premoženja in sredstev v upravljanju,
  • varstva osebnih podatkov in varovanja poslovnih tajnosti,
  • odnosov VDC Nova Gorica z javnostmi,
  • varnosti in varovanja zdravja pri delu ter varstva pred požarom,
  • druga vprašanja v skladu z veljavno zakonodajo.

Hišni red

Statut

Katalog informacij javnega značaja

Pravilnik o mobingu

Pravilnik o sprejemanju daril

Obrazec za prijavo prejetih daril

Navodila in poti sodelovanja uporabnika pri izvajanju socialnovarstvenih storitev

PROGRAM DELA ZA LETO 2023