Postopek sprejema v VDC Nova Gorica ureja Pravilnik o sprejemu, premestitvi in odpustu uporabnikov v Varstveno delovnem centru Nova Gorica. Določbe pravilnika se uporabljajo pri uveljavljanju pravice do storitve institucionalnega varstva ter pravice do storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.

Prošnjo za sprejem ali premestitev v VDC Nova Gorica vloži uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik. Prošnjo lahko v imenu vlagatelja podpiše tudi pooblaščena oseba na podlagi pooblastila. V primeru, da prošnjo podpiše zakoniti zastopnik, je potrebno k prošnji priložiti fotokopijo pravnomočne odločbe Centra za socialno delo o skrbništvu za poseben primer, ali odločbo o imenovanju stalnega skrbnika.

Izpolnjeni prošnji je potrebno priložiti:

  • Zdravniško mnenje, staro največ mesec dni

  • Izjavo o načinu plačila s strani tretje osebe.

  • Kopijo osebne izkaznice

  • Odločbo pristojnega organa oziroma izvedensko mnenje pristojne komisije izdano v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih

  • Odločbo pristojnega organa o statusu invalida

  • Odločbo sodišča opodaljšanju roditeljskih pravic ali odločbo o skrbništvu

 

Izpolnjeno vlogo za sprejem ali premestitev lahko pošljete po pošti, elektronsko ali osebno prinesete.

VDC vodi evidenco prispelih vlog po vrstnem redu prispetja popolnih prošenj.

Zavod vodi ločeno dva seznama čakajočih za sprejem:

  • seznam čakajočih za sprejem v storitev institucionalno varstvo,

  • seznam čakajočih za sprejem v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.

 


Mnenje o zdravstvenem stanju.pdf

Prošnjo za sprejem ali premestitev v VDC Nova Gorica - IVO.pdf

Prošnjo za sprejem ali premestitev v VDC Nova Gorica - VDC.pdf