Certifikat družini prijazno podjetje             DPP modri 80x80      EU Naložba v vašo prihodnost.

1. O CERTIFIKATU
Certifikat Družini prijazno podjetje je svetovalno-revizorski postopek, ki temelji na družbeno odgovornem principu upravljanja sodelovanja z zaposlenimi, s poudarkom na usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Certifikat je dolgoročen svetovalni postopek, ki zagotavlja pozitivne učinke, ki segajo preko usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, in odraža konkurenčne prednosti s pozitivnimi ekonomskimi učinki za podjetje ter dolgoročne učinke za družbo.
Skozi postopek certificiranja podjetje/organizacija določi in uresniči izbrane cilje ter ukrepe. Na podlagi notranje ocene dejanskega stanja se, s pomočjo zunanjega ocenjevalca/svetovalca, v podjetju odločijo za načrt vpeljave ukrepov, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Po pozitivni oceni izbranih ukrepov s strani revizorskega sveta podjetje pridobi osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«.
Po treh letih se oceni, ali so bili zastavljeni ukrepi vpeljani in cilji doseženi. Če so bili cilji doseženi, podjetje pridobi polni certifikat »Družini prijazno podjetje«, ki ga ohrani s tem, da izbere nove ukrepe za naslednje triletno obdobje. Podjetja se morajo v času postopka držati projektnega plana implementacije izbranih ukrepov ter aktivnosti, ki so jih določila. Skozi celoten postopek njihovo delo na podlagi letnih poročil spremlja ocenjevalec/svetovalec.
V Varstveno delovnem centru Nova Gorica smo pridobili osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje« v letu 2016, polni certifikat »Družini prijazno podjetje« pa v letu 2019. 
Certificiranje izvaja Ekvilib Inštititut, Šišenska 89, 1000 Ljubljana. 
 
2. POZITIVNI UČINKI CERTIFIKATA
Pridobitev certifikata ima pozitivne učinke, ki se kažejo na več nivojih:
Zaposleni: s pridobitvijo certifikata zaposleni dobijo jasno sporočilo, da so za podjetje pomembni ter da vodilnim ni vseeno za njihovo počutje na delu. Posledično se poveča zadovoljstvo zaposlenih, s katerim je povezana tudi pripadnost podjetju/organizaciji. Lažje lahko usklajujejo svoje poklicno in zasebno življenje, kar je bistvo certifikata Družini prijazno podjetje. Delo brez skrbi in stresa poveča njihovo motivacijo in produktivnost.
Podjetje: na samo podjetje ima pridobitev certifikata in implementacija ukrepov pozitivne ekonomske učinke; poveča se produktivnost, saj so zaposleni bolj zbrani na delovnem mestu; zmanjšuje se absentizem; boljša je organizacija dela in zmanjšajo se stroški, povezani s fluktuacijo zaposlenih. V celotnem postopku pridobitve certifikata se velik poudarek daje notranjemu komuniciranju z zaposlenimi, ki je ena od najbolj šibkih točk upravljanja v slovenskih podjetjih. Podjetje/organizacija pridobiva na ugledu med poslovnimi partnerji in v širši javnosti, kar ji med drugim olajša tudi pridobivanje kvalitetnih kadrov.
Vodstvo: ena izmed pozitivnih strani vpeljave certifikata je tudi poudarek na vodjih in njihovemu načinu vodenja. Z implementacijo ukrepov vodilni pridobivajo nove načine delovanja in nova znanja upravljanja s človeškimi viri.
 
3. DODATNE INFORMACIJE O CERTIFIKATU IN MOŽNOSTIH KORIŠČENJA UKREPOV V VDC NOVA GORICA
Zaposleni se lahko za vse informacije o certifikatu Družini prijazno podjetje in možnostih koriščenja navedenih ukrepov obrnete na člane tima (projektna skupina) za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja oz. na pooblaščenca – skrbnika certifikata za vprašanja usklajevanja poklica in družine.

Člani projektne skupine za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja:
• Valentina Vučmilović
• Kristina Leban
• Marko Gabrijelčič
• Gregor Trebše
• Dimitrij Marušič
• Danica Zonjič
• Matejka Hlede
• Tamara Faganelj
 
Pooblaščenec – skrbnik certifikata:
Tamara Faganelj
tel.: 05/33 50 620
e-mail: