Strokovni svet je kolegijski strokovni organ VDC Nova Gorica, ki ga sestavlja od 3 do 9 članov in obravnava vprašanja s področja strokovnega dela VDC Nova Gorica in odloča o strokovnih vprašanjih, predvsem pa:

  • določa strokovne podlage za programe dela in razvoja VDC Nova Gorica,
  • daje direktorju in svetu VDC Nova Gorica mnenja in predloge glede organizacije strokovnega dela in pogojev za razvoj dejavnosti z uvajanjem sodobnih metod dela,
  • obravnava predloge letnih delovnih načrtov in programov razvoja VDC Nova Gorica ter poročil o njihovem uresničevanju,
  • oblikuje mnenje o kandidatih za izobraževanje in o kandidatih za napredovanje na zahtevnejše delovno mesto znotraj VDC Nova Gorica,
  • oblikuje mnenje za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest VDC Nova Gorica z natančno vsebino dela posameznih oddelkov,
  • obravnava druga vprašanja s področja strokovnega dela VDC Nova Gorica.

Strokovni svet lahko po potrebi pritegne k sodelovanju tudi druge delavce VDC Nova Gorica ali zunanje strokovnjake.